ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

ItemInfo

Item Information

snippet: Detta är en WFS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om de skyddade områden som ingår i Naturvårdsregistret.
summary: Detta är en WFS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om de skyddade områden som ingår i Naturvårdsregistret.
extent: [[7,53],[27,69]]
accessInformation:
thumbnail: thumbnail/thumbnail.png
typeKeywords: ["Data","Service","Map Service","ArcGIS Server"]
description: Detta är en WFS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om de skyddade områden som ingår i Naturvårdsregistret. Tjänsten har 11 valbara lager vilka visar skyddsform, d.v.s. Nationalpark, Naturreservat, Kulturreservat, Naturminne (punkt och ytor), Biotopskyddsområde (beslutade av länsstyrelse eller kommun), Biotopskyddsområde (beslutade av Skogstyrelsen), Djur och växtskyddsområde, Vattenskyddsområde samt områden enligt tidigare lagar som omfattas av övergångsbestämmelser till miljöbalken (dvs. Landskapsbildsskydd och Naturvårdsområde). Ett attribut i tjänsten (Beslutsstatus) visar även beslut som inte vunnit laga kraft d.v.s. om de är beslutade men ännu ej laga kraftvunna eller om besluten är överklagade. Informationen uppdateras varje dygn. Respektive lager har ett eget kartmanér.
licenseInfo:
catalogPath:
title: Naturvardsregistret_WFS
type: Map Service
url:
tags: ["Skyddade områden","Naturvårdsregistret"]
culture: sv-SE
name: Naturvardsregistret_WFS
guid: 3464B4E6-2286-46A4-9EA4-F2D7A485548C
spatialReference: SWEREF99_TM