ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON | SOAP | WMS

Naturvardsregistret (MapServer)

View In:   ArcGIS JavaScript   ArcGIS Online Map Viewer   ArcGIS Earth   ArcMap   ArcGIS Explorer

View Footprint In:   ArcGIS Online Map Viewer

Service Description: Detta är en WMS-tjänst som tillgängliggör geografisk information om de skyddade områden som ingår i Naturvårdsregistret. Tjänsten har 14 valbara lager. 12 stycken visar skyddsform, d.v.s. Nationalpark, Naturreservat, Kulturreservat, Naturminne (punkt och ytor), Biotopskyddsområde (beslutade av länsstyrelse eller kommun), Biotopskyddsområde (beslutade av Skogstyrelsen), Djur och växtskyddsområde, Vattenskyddsområde, Interimistiskt förbud samt skyddade områden enligt tidigare lagar som omfattas av övergångsbestämmelser till miljöbalken (dvs. Landskapsbildsskydd och Naturvårdsområde). Ett lager (Beslutsstatus) visar beslut som inte vunnit laga kraft d.v.s. om de är beslutade men ännu ej laga kraftvunna eller om besluten är överklagade. Ett lager visar tillträdesförbud inom skyddade områden oavsett skyddsform. Informationen uppdateras varje dygn. Respektive lager har ett eget kartmanér.

Map Name: layers

Legend

All Layers and Tables

Layers: Description:

Copyright Text:

Spatial Reference: 3006  (3006)


Single Fused Map Cache: false

Initial Extent: Full Extent: Units: esriMeters

Supported Image Format Types: PNG32,PNG24,PNG,JPG,DIB,TIFF,EMF,PS,PDF,GIF,SVG,SVGZ,BMP

Document Info: Supports Dynamic Layers: false

MaxRecordCount: 1200

MaxImageHeight: 2160

MaxImageWidth: 3840

Supported Query Formats: JSON, AMF, geoJSON

Min Scale: 0

Max Scale: 0

Supports Datum Transformation: trueChild Resources:   Info

Supported Operations:   Export Map   Identify   QueryDomains   Find   Return Updates